Vacatures 076 - 5613087
Maatwerk en Service
Levering & opbouw mogelijk
Groot assortiment
Persoonlijk advies

Algemene voorwaarden

Verhuur- en leveringsvoorwaarden Malipaard Verhuur bv®

 

Artikel 1:  Definities

1.1          Algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden van Malipaard Verhuur bv, gevestigd te Breda aan het Weidehek 99-101, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20118426.

1.2          Onder opdrachtnemer, verkoper en verhuurder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Malipaard Verhuur bv, hierna te noemen “Verhuurder”.

1.3          Onder opdrachtgever, koper en huurder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij die de opdracht geeft tot uitvoering van de werkzaamheden, hierna te noemen “Huurder”.

1.4          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties (offertes, aanbiedingen, leveranties en prestaties) tussen Verhuurder en Huurder.

1.5          Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever/koper/huurder zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6          Indien tussen Verhuurder en Huurder afspraken zijn gemaakt die afwijken van deze voorwaarden, zullen die afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd.

 

 

Artikel 2:  Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1          De door Verhuurder gemaakte offertes en aanbiedingen worden gebaseerd op de door Huurder verstrekte gegevens en zijn te allen tijde vrijblijvend voor beide partijen.

2.2        Een overeenkomst kan tot stand komen nadat de Huurder de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard of bevestigd, of door een telefonisch akkoord van Huurder of diens personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen door Verhuurder al met de uitvoering een begin is gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de Huurder. De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag, zijn de prijzen op de offerte per week vermeld dan gelden deze per kalenderweek of een gedeelte daarvan.

2.3          Verhuurder is slechts gebonden aan de offerte indien aangeboden artikelen of diensten na een akkoord van Huurder nog beschikbaar zijn of uitgevoerd kunnen worden en Verhuurder een schriftelijke bevestiging hiervan aan Huurder doet toekomen.

 

 

Artikel 3:  Bezorgen en retour halen / Zelf ophalen en retour brengen / Op- en afbouw

3.1          Het bezorgen en het weer retour halen van het gehuurde door Verhuurder geschiedt op doordeweekse werkdagen binnen de gebruikelijke werktijden welke bij de Verhuurder gelden. Dit geldt ook als u de spullen zelf op wilt komen halen en zelf weer retour komt brengen.

3.2          Genoemde prijzen op de offerte/bevestiging zijn niet gebaseerd voor bezorgen/ophalen en retour halen/retour brengen tijdens avonduren of in het weekend (tenzij deze dagen en eventuele tijden al op uw offerte/bevestiging staan vermeld).
Voor bezorgen/ophalen en retour halen/retour brengen in de avonduren of in het weekend kunnen toeslagen worden berekend.

3.3          Als het gehuurde op- en afgebouwd wordt door Verhuurder dan geschiedt dit ook altijd in onderling overleg tussen Verhuurder (Malipaard Verhuur bv®) en Huurder (Klant).

3.4          Huurder is verplicht Verhuurder de tijdsruimte te bieden die Verhuurder redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij Verhuurder gebruikelijke werktijden uitgevoerd. Indien nodig is Verhuurder gerechtigd de afspraken voor op- en afbouw te wijzigen.

3.5          Alle leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet fataal. Het niet tijdig leveren/retour halen van het gehuurde geeft Huurder geen recht op schadevergoeding. Schaden die voortkomen uit niet tijdig leveren/retour halen kan aan Verhuurder niet worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Verhuurder gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, files, brand, explosie, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen. Bij niet tijdige levering/retour halen van het gehuurde dient Verhuurder schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Huurder.

3.6          Indien goederen beschadigd of in verkeerde aantallen etc. worden aangeleverd door schuld van Verhuurder dient de Verhuurder door Huurder eerst de mogelijkheid te krijgen om deze artikelen om te ruilen, indien dit niet mogelijk is om welke reden dan ook dan bedraagt de schadevergoeding nooit meer dan het huurbedrag van de beschadigde en/of te weinig geleverde artikelen, de Huurder heeft geen recht op verdere schadevergoeding.

3.7          Tenzij anders afgesproken bezorgt Verhuurder uitsluitend op de begane grond achter de eerste drempel met een maximale loopafstand van 15 mtr. Als de goederen (inclusief de bijbehorende transportkarren) niet door de deur passen wordt er voor de deur afgeleverd. Huurder is verantwoordelijk voor een goed bereikbare laad- en losplaats en de aanrijdroute en loslocatie moeten voorzien zijn van een verharde ondergrond. Aanvullende werkzaamheden worden per uur op nacalculatie doorberekend aan de Huurder. Verhuurder is niet verplicht noch verantwoordelijk voor verdere levering op de locatie of in het te leveren pand en/of voor het uitstallen/inrichten van het gehuurde, tenzij dit anders is overeengekomen. Huurder dient er zorg voor te dragen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde. Indien er niemand aanwezig is, zijn eventuele bijkomende kosten voor het opnieuw aanleveren van het gehuurde voor rekening van Huurder. Verhuurder kan echter ook het gehuurde afleveren op de locatie zonder toezicht op verzoek van Huurder, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantallen, of in goede staat (onbeschadigd) heeft plaatsgehad, komt geheel voor risico voor Huurder.

3.8          Bij retour halen dient het gehuurde weer op de afgesproken locatie op de begane grond schoon, droog en op dezelfde juiste manier zoals bij de levering opgestapeld en/of ingeklapt (op de eventueel bijgeleverde karren) bij de ingang klaar te staan, indien dit niet het geval is en Verhuurder dient het gehuurde zelf op of over te stapelen op de juiste manier of zelfs op een andere locatie retour te halen wat meer tijd vergt worden bijkomende transport- en arbeidskosten doorberekend naar de Huurder.

3.9          Indien teruggave door Huurder van het gehuurde niet binnen de opgegeven termijnen (dag, tijdstip) kan plaatsvinden is Huurder hiermee in verzuim en zijn bijkomende kosten (extra kosten voor 2e keer transport, extra huurdagen) voor rekening van Huurder.

3.10        Bij het zelf ophalen en retour brengen van het gehuurde is Huurder verplicht het gehuurde zorgvuldig en op een deugdelijke manier te vervoeren in een schoon en gesloten voertuig, tevens dient Huurder zelf voldoende beschermmiddelen (verhuisdekens) en sjorbanden bij zich te hebben om het gehuurde zonder schade te kunnen laden en te vervoeren, indien het gehuurde niet zonder beschadigingen vervoerd kan worden is Verhuurder gerechtigd om de gehuurde spullen niet mee te geven. Huurder dient dan voor ander vervoer te zorgen of het gehuurde kan eventueel met bijkomende vervoerskosten bezorgd en retour gehaald worden door Verhuurder.

3.10        Op- en afbouw van tenten en podia gebeurt door de Verhuurder, tenzij anders besproken dient de locatie van opbouw op de begane grond te zijn welke bereikbaar is binnen een afstand van maximaal 15 mtr. vanaf de wagen gerekend, indien de afstand veel verder is dan wordt er van de huurder verwacht dat deze mee helpt met het uitlossen en bij het retourhalen weer mee helpt met de spullen naar de wagen te brengen, indien dit niet mogelijk is wordt de tijd die extra benodigd is in rekening gebracht aan de Huurder.

 

 

Artikel 4:  Terrein (tenten en podia)

4.1          Huurder bepaalt de locatie, waar het gehuurde (tenten en podia) moet worden opgericht. Huurder is zelf verantwoordelijk dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schaden aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.

4.2          Huurder draagt er zorg voor dat de opgegeven locatie en aanrijroute voor aanvang van de op- en afbouw van het gehuurde eventueel verhard, horizontaal, geëgaliseerd, geheel vrij en ontruimd van obstakels, goed te belopen en bereikbaar is en indien nodig te berijden is met zware bedrijfsauto’s.
Voorzieningen die voor het een en ander nodig zijn, worden door Huurder tijdig getroffen en komen geheel voor zijn rekening. Eventuele vertragingen en wachturen worden doorberekend aan de Huurder.

4.3          Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien Verhuurder de aangewezen locatie ongeschikt en/of onveilig vindt en/of het gehuurde niet zonder risico voor schaden aan het gehuurde, andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan op- of afbouwen.

4.4          Indien opgegeven obstakels (door Verhuurder opgegeven) niet verwijderd zijn bij aanvang van de oprichting van het gehuurde, wordt extra arbeidstijd voor verwijdering van deze obstakels door Verhuurder zelf in rekening gebracht bij de Huurder. Bij verwijdering van obstakels met of zonder hulp van de Huurder kan Verhuurder naderhand geen enkele aansprakelijkheid ten laste worden gelegd voor eventuele schaden aan deze obstakels, deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de Huurder zelf, Verhuurder kan dus bij schade niet aansprakelijk gesteld worden omdat deze mee heeft geholpen.

 

 

Artikel 5:  Verankering tenten en overdekte podia

5.1          Verankering van alle partytenten (alu-tenten), pagodetenten, aluhallen, starshadetenten en overdekte podia op de locatie welke Huurder heeft aangewezen moet mogelijk zijn met grondpennen van 80 cm.

5.2          Huurder is verantwoordelijk voor alle schades aan bestrating, stroomkabels, afvoerleidingen en dergelijke in de grond.

Wij adviseren te allen tijde een KLIC melding te maken bij het Kadaster, zeker als dit een openbare locatie betreft.

5.3          Huurder is verplicht Verhuurder vroegtijdig waterleidingen, stroomkabels, afvoerbuizen en andere werken op of in de grond aan te geven welke niet zichtbaar aanwezig zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schaden die voortkomen uit het niet vroegtijdig of verkeerd opgeven van waterleidingen, stroomkabels, afvoerbuizen en andere werken op of in de grond.

5.4          Indien er niet met grondpennen verankerd kan/mag worden om welke reden dan ook is het ook mogelijk om de tent(en) en overdekte podia te verankeren met betonblokken, deze optie brengt wel een meerprijs in de huur met zich mee.

 

 

Artikel 6:  Inrichting (tenten)

6.1          Bij gebruik van papieren versieringen zoals gekleurde slingers, crêpepapier, vlaggetjes, etc., dienen deze zodanig opgehangen te worden door Huurder, dat deze niet in aanraking kunnen komen met de zeilen van de tent(en).
Deze maatregel geldt i.v.m. wanneer papieren versieringen nat worden door condensvorming, deze gaan afgeven aan de zeilen d.m.v. de verf die hierin zit, waardoor de zeilen verkleuren. Indien er toch verf op de zeilen zit door gebruik van papieren versieringen door Huurder, welke niet meer verwijderbaar is zonder zichtbare plekken achter te laten komen eventuele vervangingskosten van de desbetreffende zeilen voor rekening van Huurder.

6.2          Verlichting van Verhuurder en/of eigen verlichting/versieringen van Huurder die door Huurder zelf dient opgehangen te worden, moeten ook weer verwijderd te zijn door Huurder voor aanvang van de afbouw van de tent(en). Indien Verhuurder de verlichting/versieringen van Huurder nog moet verwijderen bij afbouw van de tent(en) wordt deze arbeidstijd doorberekend aan Huurder.

 

 

Artikel 7:  Niet in de prijs inbegrepen

7.1          Hak-, breek-, boor-, zaag- en timmerwerk, noch enig ander bouwkundige aanpassing, welke benodigd is voor het installeren van de aangeboden artikelen. Alle extra werkzaamheden komen voor rekening van Huurder.

7.2          Reparatie van eventuele beschadigingen aan het gehuurde, ook schade aangericht door derden! Beschadigingen/vermissingen van het gehuurde dient bij het retour halen of terugbrengen onverwijld aan Verhuurder te worden medegedeeld.

7.3          Nieuwe verzegelingskosten (€ 30,-) van een brandblusser als hiervan de verzegeling is verbroken om welke reden dan ook. Bij werkelijk gebruik van een brandblusser is Huurder ook geheel aansprakelijk voor de vervangingskosten (€ 110,-) van de brandblusser.

7.4          Reinigingskosten van het gehuurde na gebruik. Alle gehuurde artikelen worden schoon aangeleverd door Verhuurder, deze dienen ook weer schoon te zijn bij het retour brengen of halen (tenzij anders overeengekomen).
Bij ingebrekestelling worden deze reinigingskosten in rekening gebracht aan Huurder.

7.5          Arbeid buiten normale werktijd (’s-avonds, ‘s-nachts, zaterdag, zondag en feestdagen).

7.6          Kosten welke voortvloeien uit stagnatie van de werkzaamheden (vertragingen, wachturen etc.).

7.7          Stroomtoevoerleidingen evenals het aansluiten hiervan.

7.8          Parkeergelden of andere vergoedingen welke op locatie vergoedt dienen te worden voor alle vervoersmiddelen van Verhuurder, deze kosten komen geheel voor rekening van de Huurder.

 

 

Artikel 8:  Prijzen

8.1          Vermelde (huur)prijzen zijn tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in euro’s en zijn excl. 21% btw en transportkosten.

8.2          Vermelde (huur)prijzen zijn voor 1 dag gebruik (tenzij anders vermeld).

8.3          Vermelde huurprijzen voor tenten en podia zijn incl. opbouw en afbouw met of zonder besproken hulp van Huurder, verzekering tegen stormschade aan eigendommen van Huurder en/of eigendommen van derden (verzekering geldt alleen voor de tenten).
Vermelde (huur)prijzen voor alle andere artikelen zijn excl. opbouw en afbouw en verzekering tegen stormschade aan eigendommen van Huurder en/of eigendommen van derden. Hier dient Huurder zelf een verzekering voor af te sluiten.

8.4          Vermelde huurprijzen voor tenten en podia zijn vrijblijvend, na bezichtiging locatie en/of wijziging concept kunnen prijzen worden herzien.

8.5          Vermelde (huur)prijzen voor alle artikelen zijn excl. verzekering tegen brand, verzekering tegen stormschade van het gehuurde en verzekering voor vernielingen en/of diefstal van het gehuurde. Hier dient Huurder zelf een verzekering voor af te sluiten.

8.6          Verhuurder is gerechtigd de stijging van kosten die optreden na drie maanden na het afgeven van een offerte/sluiten van de huurovereenkomst mede in verband met het gehuurde (bijv. stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, parkeerkosten) door te berekenen aan Huurder. Een stijging van de BTW of een andere overheidsheffing mag te allen tijde worden doorberekend.

 

 

Artikel 9:  Betalingscondities

9.1          Volgens offerte of orderbevestiging.

9.2          Bij niet tijdige betaling van een eventuele voorschotnota is Verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden en de verhuurde artikelen weer uit de reservering te halen. Voor eventuele schaden die hierdoor ontstaan is Verhuurder niet aansprakelijk.

9.3          Indien betaling van totaalfacturen en eindfacturen zelfs uitblijft na de laatste aanmaning is Verhuurder gerechtigd om de verschuldigde bedragen zelf te incasseren bij de Huurder.
Indien het niet mogelijk is om de vordering bij de Huurder te incasseren of worden betalingen na de automatische overschrijving gestorneerd dan is Huurder van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is in verzuim en is Huurder over de verschuldigde bedragen wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf dag 15 na factuurdatum tot het moment van ontvangst van de betaling bij Verhuurder. Verhuurder is tevens vanaf het moment dat Huurder in verzuim is bevoegd over te gaan tot gerechtelijke invordering van de verschuldigde bedragen. De vordering wordt dan uit handen gegeven aan een advocaat/deurwaarder om in rechte te gaan vorderen, buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente die er dan bij komen zijn voor Huurder, tevens worden de administratiekosten van € 95,00 excl. 21% btw die deze vordering dan met zich meebrengt ook aan Huurder doorberekend, Huurder krijgt hier dan een aparte factuur voor toegestuurd, ook deze kosten worden mee genomen met de openstaande vordering.

9.4          Bij automatische incasso na opdracht machtigt de Huurder de Verhuurder om het bedrag na het versturen van de factuur af te mogen schrijven van de rekening van de Huurder.

9.5          Bij automatische incasso op de eindfactuur machtigt de Huurder na het betalen van de voorschotnota automatisch de Verhuurder om het restantbedrag na het versturen van de eindfactuur af te mogen schrijven van de rekening van Huurder.

9.6          Indien de betaling van schadefacturen en/of facturen met extra onkosten voor schoonmaak of andere arbeid die extra verricht is door Verhuurder (bijv. bij te weinig hulp die besproken was) welke na de opdracht worden nagestuurd zelfs uitblijft na de laatste aanmaning is Verhuurder gerechtigd om het verschuldigde bedrag zelf te incasseren bij Huurder.

9.7          Bij verkoop blijven de materialen te allen tijde eigendom van Malipaard Verhuur bv® tot het moment dat de verschuldigde factuur betaald is, tevens is Malipaard Verhuur bv® te allen tijde gerechtigd om de geleverde materialen tussentijds terug te vorderen, welke weer ter beschikking worden gesteld na betaling van de verschuldigde factuur.

 

 

Artikel 10:  Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

10.1        Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verhuurder of door zijn leidinggegeven ondergeschikten.

10.2        Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade waartegen Verhuurder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien en conform de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

10.3        Verhuurder is slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.

10.4        Huurder is verplicht het gehuurde direct na afgifte/oprichting nauwgezet op eventuele manco’s en/of gebreken te controleren en eventuele manco’s en/of gebreken gelijk na vaststelling mondeling aan Verhuurder te melden. Tijdig gemelde manco’s en/of gebreken zal Verhuurder ongedaan maken door aanvulling respectievelijk naar keuze van Verhuurder reparatie of vervanging. Bij niet tijdig gemelde manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, vervalt het recht op vervanging of aanvulling indien Verhuurder hier geen tijd of mogelijkheid meer voor heeft. Huurder heeft wel recht op restitutie, als deze fout te wijten is aan Verhuurder. Restitutie bedraagt nooit meer dan de huursom van de beschadigde/ontbrekende artikelen, de Huurder heeft geen recht op verdere schadevergoeding.
Indien Huurder zelf een foutieve bestelling heeft geplaatst (te weinig meubilair, verkeerde spullen), zijn bijkomende kosten zoals omruilen, aanvulling, extra transportkosten geheel voor Huurder.

10.5        Alle tenten en podia van Verhuurder worden in een goede en veilige staat opgebouwd volgens Europese veiligheidsnormen. Het staat Huurder vrij om na oprichting van het gehuurde voor eigen rekening een keuring te laten uitvoeren, als er geen keuring wordt uitgevoerd en/of er zijn geen op- of aanmerkingen wordt aangenomen dat de tent(en) en/of podia in goede en veilige staat zijn opgebouwd.

10.6        Bij sneeuwval is Huurder zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij houden van de gehuurde tent(en) tot aan het moment van afbouw, bijbehorende kosten zoals het plaatsen van verwarmingstoestellen en brandstofverbruik zijn geheel voor rekening van Huurder, schade veroorzaakt door sneeuwval wordt te allen tijde op de Huurder verhaald.

10.7        Huurder is vanaf het moment van bezorgen/opbouw tot aan het moment dat het gehuurde weer feitelijk door Verhuurder in ontvangst wordt genomen (ophalen/einde afbouw) aansprakelijk voor het gehuurde en voor alle schaden, vermissingen en vervuiling van het gehuurde, ook aangericht door derde.

10.8        Gedurende de huurperiode zijn alle risico’s van het gebruik van het gehuurde voor de Huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde, Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige door Huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde of het verkeerd gebruiken van het gehuurde.

10.9        Als de door de Huurder toegezegde aantal personen hulp en/of materialen niet aanwezig zijn bij het brengen/oprichten en het retour halen/afbouwen van het gehuurde komen bijkomende (loon)kosten voor rekening van Huurder.

10.10     Als voor plaatsing van het gehuurde toestemming/vergunning van een derde nodig is, draagt Huurder er tijdig zorg voor de verkrijging van de benodigde toestemming/vergunning. Huurder dient er rekening mee te houden dat de toestemming/vergunning moet worden aangevraagd vanaf de dag van opbouw t/m de dag van afbouw.

Het niet (op tijd) verkrijgen van de vereiste toestemming/vergunning komt geheel voor risico van Huurder en pleit Huurder niet vrij van zijn betaalverplichtingen aan Verhuurder (zie annuleringsvoorwaarden). Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook (legeskosten, precario, huur etc.), komen geheel voor rekening van Huurder.

10.11     Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig voor de overeengekomen bestemming gebruiken.

10.12     Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die Huurder heeft geleden welke veroorzaakt is door of met het gebruik van het gehuurde. Het plaatsen van meubilair en/of andere artikelen op kwetsbare vloeren en tegen kwetsbare wanden is ter beoordeling van de Huurder zelf en tevens geheel voor eigen risico van de Huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de ontstane schade hierdoor.

10.13     Het is Huurder verboden aan het gehuurde veranderingen aan te brengen. Het beplakken met plakband, dubbelzijdige plakband, beschilderen, verzagen of anderszins bewerken is niet toegestaan. Als dit toch gebeurt, zijn alle schaden van reinigingskosten en/of vervangingskosten voor rekening van Huurder, ook aangericht door derden. Het verwijderen van plakband en/of plakbandresten, nietjes en/of punaises valt hier dus ook onder!

10.14     Het is Huurder verboden om in en net naast de tent(en) te bakken, frituren en/of te barbecueën. Indien dit wel gebeurt zijn alle schaden (verkleurd zeil etc.) en/of annuleringen van volgende opdrachten vanwege geuroverlast voor rekening van Huurder.

10.15     Het is Huurder verboden het gehuurde zonder toestemming of medeweten van Verhuurder aan derden ten gebruike af te staan of weder te verhuren en evenmin om het te verkopen of op een andere wijze te vervreemden.

 

 

Artikel 11:  Annulering

11.1        Opzegging/annulering van een huurovereenkomst/orderbevestiging is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door de Huurder zelf geschiedt (de persoon die ook de spullen heeft besteld!) en tegelijkertijd een betaling doet volgens onderstaande annuleringsvoorwaarden,

•   0 % van de huurprijs bij annulering van 16 dagen of meer voor de vastgestelde leverdatum.
• 30 % van de huurprijs bij annulering van 15 dagen of minder voor de vastgestelde leverdatum.
• 45 % van de huurprijs bij annulering van 12 dagen of minder voor de vastgestelde leverdatum.
• 60 % van de huurprijs bij annulering van 9 dagen of minder voor de vastgestelde leverdatum.
• 75 % van de huurprijs bij annulering van 6 dagen of minder voor de vastgestelde leverdatum.
• 90 % van de huurprijs bij annulering van 3 dagen of minder voor de vastgestelde leverdatum.
• 100 % van de huurprijs bij annulering binnen 1 dag voor de vastgestelde leverdatum.

De huurovereenkomst/orderbevestiging wordt pas uit de reservering gehaald na betaling van het annuleringsbedrag, indien er niet tijdig wordt betaald wordt het annuleringsbedrag aangepast aan de op dat moment aantal geldende dagen tot aan de leverdatum, de dag van betalen geldt als referentie voor de annulering.

11.2        Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is door middel van een schriftelijke verklaring, indien Huurder één of meer verplichtingen jegens Verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, een en ander onverminderd diens recht (van Verhuurder) op annulering- en/of schadevergoeding overeenkomstig de wet.

11.3        Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is door middel van een schriftelijke verklaring, wanneer Huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of besluit tot overdracht van zijn onderneming, een en ander onverminderd diens recht (van Verhuurder) op annulerings- en/of schadevergoeding overeenkomstig de wet.

 

 

Artikel 12:  Geschillen / Voorwaarden / Slotbepaling

12.1        Er is sprake van een geschil indien een der partijen verklaart dat zulks het geval is. Ingeval een geschil stellen partijen elkaar onverwijld en per omgaande schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis. Correspondentie in vervolg ten aanzien van het geschil geschiedt uitsluitend schriftelijk.

12.2        Ingeval een geschil wordt in onderling overleg tussen partijen getracht in der minne een oplossing ter beslechting van het geschil te vinden waarbij de termen van redelijkheid en billijkheid alsmede de in het verkeer en in de branche geldende opvattingen de uitgangspunten vormen.

12.3        Eventuele geschillen tussen partijen, welke niet onderling door partijen kunnen worden beslecht, zullen in eerste aanleg worden voor- gelegd aan de daartoe bevoegde civiele (Kanton)Rechter te Breda tenzij in het voorkomend geval, de Wet anders voorschrijft of een partij terecht eist, de procedure voor een andere (Kanton)Rechtbank te voeren.

12.1        Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2        Voorwaarden van Huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3        Bij opdrachtgeving verklaart Huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de hier bovenstaande verhuur- en leveringsvoorwaarden van Malipaard Verhuur bv®.

Advies nodig? Bel 076 - 5613087