x 

Winkelwagen is leeg

Huurvoorwaarden Malipaard Verhuur bv®

Art. 1 Op- en afbouw / Bezorgen en retourhalen :

1. Het bezorgen en retourhalen / op- en afbouw van het gehuurde geschiedt in onderling overleg tussen Verhuurder (Malipaard Verhuur bv) en Huurder (klant).
2. Huurder is verplicht Verhuurder de tijdsruimte te bieden die Verhuurder redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij Verhuurder gebruikelijke werktijden uitgevoerd. Indien nodig is Verhuurder gerechtigd de afspraken voor op- en afbouw te wijzigen.
3. Alle leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet fataal. Het niet tijdig leveren/retour halen van het gehuurde geeft Huurder geen recht op schadevergoeding. Schaden die voortkomen uit niet tijdig leveren/retour halen kan aan Verhuurder niet worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Verhuurder gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, files, brand, explosie, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen.
4. Verhuurder bezorgt uitsluitend op de begane grond achter de eerste drempel. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor verdere levering in het te leveren pand, tenzij anders overeengekomen. Huurder dient er zorg voor te dragen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde. Indien er niemand aanwezig is, zijn eventuele bijkomende kosten voor het opnieuw aanleveren van het gehuurde voor rekening van Huurder. Verhuurder kan echter ook het gehuurde afleveren op lokatie zonder toezicht op verzoek van Huurder, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal, of in de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, komt geheel voor risico voor Huurder.
5. Bij retourhalen dient het gehuurde weer op de afgesproken lokatie schoon, droog en ingeklapt en op de juiste manier opgestapeld in de juiste aantallen in de eventueel meegeleverde karren klaar te staan zoals deze ook zijn aangeleverd, indien dit niet het geval is en Verhuurder dient het gehuurde zelf op te stapelen of over te laden vanwege het niet juist opstapelen van het gehuurde of eventueel op een andere lokatie retour te halen wat meer tijd vergt zijn bijkomende loonkosten voor Huurder. Indien het gehuurde in de regen wordt gezet, worden hier dus ook extra kosten voor doorberekend om het gehuurde weer droog en schoon te maken.
6. Indien teruggave door Huurder van het gehuurde niet binnen de opgegeven termijnen (dag, tijdstip) kan plaatsvinden zonder voorafmelding en staat onze chauffeur voor een dichte deur, is Huurder hiermee in verzuim en zijn bijkomende kosten (extra kosten voor 2e keer transport, extra huurdagen) voor rekening van Huurder.

7. Bij het zelf ophalen en retourbrengen van het gehuurde is Huurder verplicht met passend transport te komen en tevens dient Huurder zelf voldoende beschermmiddelen (verhuisdekens) en sjorbanden bij zich te hebben om het gehuurde zonder schade te kunnen laden en te vervoeren, indien het gehuurde niet zonder beschadigingen vervoerd kan worden is Verhuurder gerechtigd om de gehuurde spullen niet mee te geven, Huurder dient dan voor ander vervoer te zorgen of het gehuurde kan eventueel met bijkomende vervoerskosten alsnog bezorgd en retourgehaald worden door Verhuurder.

Art. 2 Terrein (tenten en podia):

1. Huurder bepaalt de locatie, waar het gehuurde (tenten en podia) moet worden opgericht. Huurder is verantwoordelijk dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schaden aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.
2. Huurder draagt er zorg voor dat de opgegeven locatie voor aanvang van de oprichting van het gehuurde eventueel verhard, horizontaal, geëgaliseerd, geheel vrij en ontruimd van obstakels, goed te belopen en op redelijke loopafstand (max. 15 à 20 mtr.) bereikbaar is en indien nodig te berijden is met zware bedrijfsauto’s en terreinheftruck.
Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
3. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien Verhuurder de aangewezen locatie ongeschikt en/of onveilig vind en/of niet zonder risico voor schaden het verhuurde kan oprichten.
4. Indien opgegeven obstakels (door Verhuurder) niet verwijderd zijn bij aanvang van de oprichting van het gehuurde, worden extra kosten voor verwijdering van deze obstakels door Verhuurder zelf in rekening gebracht aan Huurder. Voorts kan Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid ten laste worden gelegd voor eventuele schaden aan deze obstakels.

Art. 3 Verankering (tenten):

1. Verankering van alle partytenten (alu-tenten), pagodetenten, alu-hallen, starshadetenten etc. op de locatie welke Huurder heeft aangewezen moet mogelijk zijn met grondpennen van 80 cm. Huurder is zelf verantwoordelijk voor alle schades aan stroomkabels, afvoerleidingen en dergelijke in de grond. Wij adviseren te allen tijde een KLIC melding te maken bij het Kadaster, zeker als dit een openbare locatie betreft.
2. Huurder is verplicht Verhuurder vroegtijdig waterleidingen, stroomkabels, afvoerbuizen en andere werken op of in de grond aan te geven welke niet zichtbaar aanwezig zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schaden die voortkomen uit het niet vroegtijdig/verkeerd opgeven van waterleidingen, stroomkabels, afvoerbuizen en andere werken op of in de grond.

Art. 4 Inrichting (tenten) :

1. Bij gebruik van papieren versieringen zoals gekleurde slingers, crêpepapier, vlaggetjes, etc., dienen deze zodanig opgehangen te worden door Huurder, dat deze niet in aanraking kunnen komen met de zeilen van de tent(en).
Deze maatregel geldt i.v.m. wanneer papieren versieringen nat worden door condensvorming, deze gaan afgeven aan de zeilen d.m.v. de verf die hierin zit, waardoor de zeilen verkleuren. Indien er toch verf op de zeilen zit door gebruik van papieren versieringen door Huurder, welke niet meer verwijderbaar is zonder zichtbare plekken achter te laten komen eventuele vervangingskosten van de desbetreffende zeilen voor rekening van Huurder.
2. Verlichting van Verhuurder en/of eigen verlichting/versieringen van Huurder die door Huurder zelf dient opgehangen te worden, moeten ook weer verwijderd te zijn door Huurder voor aanvang van de afbouw van de tent(en). Indien Verhuurder deze zelf nog moet verwijderen bij afbouw van de tent(en) zijn bijkomende arbeidskostenkosten voor Huurder.

Art. 5 Niet in de prijs inbegrepen:

1. Hak-, breek-, boor-, zaag- en timmerwerk, noch enig ander bouwkundige aanpassing, welke benodigd is voor het installeren van de aangeboden artikelen. Alle extra werkzaamheden komen voor rekening van Huurder.
2. Reparatie van eventuele beschadigingen aan tent, meubilair, etc. Beschadigingen/vermissingen van het gehuurde dient bij het retour halen of terug brengen onverwijld aan Verhuurder te worden medegedeeld.
3. Reinigingskosten van meubilair bij retourhalen. Alle gehuurde artikelen worden schoon aangeleverd door Verhuurder, deze dienen ook weer schoon te zijn bij het retour halen (tenzij anders overeengekomen).
Bij ingebrekestelling worden deze reinigingskosten in rekening gebracht aan Huurder.
De reinigingskosten van meubilair, etc. worden na expertise van Verhuurder bekend gemaakt aan Huurder.
4. Arbeid buiten normale werktijd (’s-avonds, ‘s-nachts, zaterdag, zondag en feestdagen).
5. Kosten welke voortvloeien uit stagnatie van de werkzaamheden (wachturen etc.).
6. Stroomtoevoerleidingen alsmede het aansluiten hiervan.


Art. 6 Prijzen :

1. Zijn incl. opbouw en afbouw van het gehuurde (tenten en podia) met of zonder besproken hulp van Huurder, verzekering tegen stormschade aan eigendommen van Huurder en/of eigendommen van derden
2. Zijn excl. transport, 21% BTW; verzekering tegen brand, verzekering tegen stormschade van het gehuurde en verzekering voor vernielingen en/of diefstal van het gehuurde. Hier dient Huurder zelf een verzekering voor af te sluiten.
3. Zijn vrijblijvend, na bezichtiging locatie en/of wijziging concept kunnen prijzen worden herzien.
4. Verhuurder is gerechtigd de stijging van kosten die optreden na drie maanden na het afgeven van een offerte/sluiten van de huurovereenkomst mede in verband met het gehuurde – bijv. stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten – door te berekenen aan Huurder. Een stijging van de BTW of een andere overheidsheffing mag steeds worden doorberekend.

Art. 7 Betalingscondities :

1. Volgens offerte of huurovereenkomst.

Art. 8 Aansprakelijkheid Huurder :

1. Huurder is verplicht het gehuurde terstond na afgifte/oprichting nauwgezet op eventuele manco’s en/of gebreken controleren en eventuele manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling aan Verhuurder te melden. Tijdig gemelde manco’s en/of gebreken zal Verhuurder ongedaan maken door aanvulling respectievelijk naar keuze van Verhuurder reparatie of vervanging. Bij niet tijdig gemelde manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, vervalt het recht op vervanging of aanvulling indien Verhuurder hier geen tijd of mogelijkheid meer voor heeft. Huurder heeft wel recht op restitutie, indien deze fout te wijten is aan Verhuurder. De restitutie kan nooit meer bedragen dan de hoogte van het huurbedrag van de gehuurde artikelen welke niet geleverd of niet schoon of kapot geleverd zijn, Verhuurder kan voor verdere schade niet aansprakelijk gesteld worden. Bij een foutieve bestelling door Huurder (te weinig meubilair, verkeerde spullen), zijn bijkomende kosten zoals voor omruilen, aanvulling, transportkosten geheel voor Huurder.
2. Alle tenten en podia van Verhuurder worden in een goede en veilige staat opgebouwd volgens europese DIN-normen (veiligheidsnormen in Europa). Het staat huurder vrij om na oprichting van het gehuurde voor eigen rekening een keuring te doen, indien er geen keuring wordt gedaan en er zijn geen op- of aanmerkingen dan wordt aangenomen dat de tent(en) en/of podia in goede en veilige staat zijn opgebouwd.
3. Huurder is vanaf het moment van bezorgen/opbouw tot aan het moment dat het gehuurde weer feitelijk door Verhuurder in ontvangst wordt genomen (bij ophalen/einde afbouw tot op de laatste dag) aansprakelijk voor het gehuurde en voor alle schaden, vermissingen van het gehuurde, ook aangericht door derden.
4. Indien de door de Huurder toegezegde aantal personen hulp en/of materialen niet aanwezig zijn bij het brengen/oprichten en het retour halen/afbouwen van het gehuurde komen bijkomende (loon)kosten voor rekening van Huurder.
5. Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming/vergunning van een derde nodig is, draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming/vergunning. Huurder dient er rekening mee te houden dat de toestemming/vergunning wordt aangevraagd vanaf de dag van opbouw t/m de dag van afbouw.
Het niet (op tijd) verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van Huurder en pleit Huurder niet vrij van zijn verplichtingen aan Verhuurder (zie annulering). Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder.
6.Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig voor de overeengekomen bestemming gebruiken.
7.Het is Huurder verboden aan het gehuurde veranderingen aan te brengen. Het beplakken met plakband, dubbelzijdige plakband, beschilderen, verzagen, gebruik van nietjes en/of punaises of anderszins bewerken is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt, zijn alle schaden van reinigingskosten, reparatiekosten en/of vervangingskosten voor rekening van Huurder, ook aangericht door derden. Het verwijderen van plakband, plakbandresten, nietjes en/of punaises valt hier dus ook onder!
8.Het is Huurder verboden om in en net naast de tent(en) te bakken, frituren en/of te barbequen. Indien dit wel gebeurt zijn alle schaden van annuleringen van volgende opdrachten vanwege geuroverlast voor rekening van Huurder.
9. Het is Huurder verboden het gehuurde aan derden ten gebruike af te staan of weder te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op een andere wijze te vervreemden.

10. Gebruik van het gehuurde is geheel voor eigen risico van de klant/huurder, Malipaard Verhuur is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade aan bijv. uw vloer, indien u een krasgevoelige vloer heeft dan dient u hier zelf voorzorgsmaatregelen voor te regelen, zoals het plakken van beschermviltjes. De viltjes dienen bij het retourhalen of bij het zelf terugbrengen door u weer wel verwijderd te zijn.

Art. 9 Annulering :

1. Opzegging/ annulering van een huurovereenkomst/ orderbevestiging is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door de Huurder zelf geschiedt (de persoon die ook de spullen heeft besteld) en tegelijkertijd een betaling doet volgens onderstaande annuleringsvoorwaarden,
• 30 % van de huurprijs bij annulering binnen 30 dagen voor de vastgestelde leverdatum.
• 45 % van de huurprijs bij annulering binnen 24 dagen voor de vastgestelde leverdatum.
• 60 % van de huurprijs bij annulering binnen 18 dagen voor de vastgestelde leverdatum.
• 75 % van de huurprijs bij annulering binnen 12 dagen voor de vastgestelde leverdatum.
• 90 % van de huurprijs bij annulering binnen 6 dagen voor de vastgestelde leverdatum.

• 100 % van de huurprijs bij annulering binnen 1 dag voor de vastgestelde leverdatum.

De huurovereenkomst/ orderbevestiging wordt pas uit de reservering gehaald na betaling van het annuleringsbedrag, indien er niet tijdig wordt betaald wordt het annuleringsbedrag aangepast aan de op dat moment geldende dagen, de dag van betalen geldt als referentie voor de annulering.

2. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is door middel van een schriftelijke verklaring, indien Huurder één of meer verplichtingen jegens Verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, een en ander onverminderd diens recht op annulering- en/of schadevergoeding overeenkomstig de wet.
3. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is door middel van een schriftelijke verklaring, wanneer Huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of besluit tot overdracht van zijn onderneming, een en ander onverminderd diens recht op annulerings- en/of schadevergoeding overeenkomstig de wet.

Art. 10 Huurvoorwaarden :

1. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voorwaarden van Huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Bij opdrachtgeving verklaart Huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de hier bovenstaande huur- en leveringsvoorwaarden van Malipaard Verhuur bv®.